Fyzioterapie

 

 

 

 

 

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Předmět oboru Fyzioterapie se uplatňuje ve všechsubsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciární), v léčebné péči a v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenouvadou.(http://www.unify-cr.cz/).


Role fyzioterapeuta na oddělení následné intenzivní péče?

S fyzioterapií začínáme bezprostředně po přijetí pacienta na naše oddělení, jakmile to dovolí stav nemocného a po dohodě s ošetřujícím lékařem. Časná pohybová aktivita je základním předpokladem nejen k brzké normalizaci tělesných funkcí, ale i prevenci řady komplikací. Fyzioterapie přispívá k aktivaci endokrinního systému, zvýšení metabolismu a optimalizaci krevního oběhu, což má vliv na rychlost hojení tkáně, čím se zvyšuje kondice nepostižených částí těla, zlepšuje výkonnost oběhového a dýchacího ústrojí, svalová síla a rozsah pohybů postižených částí pohybového aparátu. Ovlivňovány jsou i další orgánové systémy (zažívání, vyměšování, do čehož patří i obnova polykání, které bývá často postiženo) V rámci terapie se rozvíjí i mentální, kognitivní a řečové funkce. Fyzioterapie dále přispívá k návratu vlastní samostatnosti a sebeobsluhy.


Fyzioterapeut musí zvolit vhodný léčebný postup, brát zřetel na současný stav nemocného, věk a ostatní onemocnění.

 

Mezi kontraindikace fyzioterapie patří:

  1. a) telesná teplota vyšší než 37,5°C
  2. b) oběhová nestabilita (změny krevního tlaku a srdeční frekvence)
  3. c) závažné poruchy srdečního rytmu
  4. d) vysoký nebo nízký krevní tlak
  5. e) sepse (Celková reakce organismu na infekci. Stav se může rozvinout do těžké sepse a dále do septického šoku spojeného s poruchou funkce nebo se selháváním jednoho nebo více orgánů. Sepse bývá označována neodborným lidovým termínem otrava krve.)
  6. f) zvracení a průjmy
  7. g) terminální stádium nemoci

 

Pokud je fyzioterapie indikována, prvním důležitým krokem správné je vhodné polohování.
Nejčastěji využívané je tzv. preventivní polohování, kde je potřeba zaujetí takové polohy ve které je napětí tkání v oblastí kloubů co nejmenší. Tam, kde došlo k poruše normálního postavení kloubů, provádíme tzv. korekční polohování, což je uložení kloubu do takové polohy, aby se co nejvíce přibližovala normálnímu postavení. Polohování je součástí rehabilitačního ošetřovatelství.
Význam polohování: prevence proleženin (dekubitů), kontraktur, otoků, žilních komplikací, drenáž dýchacích cest apod..
Dále fyzioterapie pokračuje podle aktivity pacienta.

 

Není- li pacient při vědomí, nebo je sledován, provádíme pasivní techniky respirační fyzioterapie (reflexně modifikované dýchání - dle Vojtovy metody, míčková facilitace, techniky lokalizovaného dýchání aj.) a pasivní cvičení. O pasivním pohybu hovoříme, pohybuje-li se celé tělo nebo jeho část vlivem působení zevní síly (fyzioterapeut, MOTOmed) bez účasti svalové činnosti pacienta. Význam pasivního pohybu spočívá ve zlepšení trofiky (schopnost nervových vláken vyživovat tkáně a dále v dráždění proprioceptivních orgánů (svalové, šlachové i kloubní receptory) a tím ke stimulaci hybného systému. Rovněž je udržována normální délka vláken měkkých tkání (svalových, vazivových), které jinak mají tendenci ke zkracování a udržuje se rozsah pohybu v kloubech. K rozcvičování imobilizovaných kloubů využíváme také pohybový léčebný přístroj MOTOmed.


Po konzultaci s primářem oddělení pracujeme u indikovaných pacientů s postupy konceptu Bazální stimulace, které jsou velkou součástí fyzioterapeutických metodik využívaných na odděleních intenzivní medicíny.

 

Je- li pacient při vědomí, začínáme s aktivní respirační fyzioterapií (RFT) pro ovlivnění:
a) vlastních respiračních funkcí
b) pohybových funkcí hrudníku a následně celého pohybového systému
c) tonu svalstva nejen specificky respiračního
d) jiných autonomních funkce
e) psychických funkcí

 

Hlavním cílem celého komplexu postupů RFT je co nejdříve klienta zbavit závislosti na umělé plicní ventilaci spolu s časným odstraněním tracheostomické kanyly za podmínek, že je pacient schopen spontánně dýchat, dostatečně odkašlat, případně polykat bez rizika vdechnutí slin a pokrmů.

 

V rámci každodenní fyzioterapie provádíme u pacientů aktivní pohyby ve smyslu kondičního cvičení zdravých končetin a trupu.

Kondiční cvičení představuje soubor cvičení, která jsou zaměřena na zvětšení nebo udržení tělesné zdatnosti pacienta. Má ovlivňovat pohybovou soustavu jako celek a stimulovat ostatní systémy. Aktivní cvičení nepostižených částí těla je stejně důležité jako cvičení postižené oblasti.

 

Na dobrou kondici pacienta navazuje vertikalizace. Nejdříve do sedu s dolními končetinami přes okraj lůžka, sed v křesle, potom stoj u lůžka a následně chůze ve vysokém chodítku.

Ke zlepšujícímu se zdravotnímu stavu dále patří co největší podpora a nácvik samostatné aktivity a soběstačnosti pacienta. O tuto složku péče se stará rehabilitačního ošetřovatelství. Rehabilitační ošetřovatelskou péči provádí veškerý personál i za nepřítomnosti fyzioterapeuta. Konkrétně se jedná o pravidelný nácvik samostatné ranní hygieny, oblékání, příjmu potravy, vyměšování, aktivních změn polohy atd.

 

Doporučení pro rodiny

Pokud se chcete aktivně zapojit do rehabilitační péče o svého blízkého, je možné domluvit si konzultaci s vedoucím fyzioterapeutem, který přizpůsobuje péči individuálním potřebám pacienta. I po zácviku je však nutné vždy informovat personál o chystané terapii a zeptat se, zda aktuální stav pacienta terapii dovoluje.

 

Je vhodné, aby rodina přinesla každému pacientovi vlastní měkký pěnový míček pro dechovou rehabilitaci, masážního "ježka" na stimulaci a po domluvě s ošetřující fyzioterapeutkou vhodnou obuv pevnou přes patu.

 

Vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Jitka Mináriková
jitka.minarikova@lifestarhc.cz

 

 

 

 

Charekteristika zařízení

Na oddělení následné intenzivní péče (NIP) jsou přijímáni pacienti po kritickém onemocnění či úrazu, jejichž stav je již víceméně stabilní, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji podporu dýchání. Pacient jsou přijímáni ze všech typů oddělení intenzivní i resuscitační péče.

Poskytovaná péče

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Současně s uvedenou intenzivní péčí poskytujeme i péči podpůrnou - denně prováděnou kvalitní fyzioterapii a rehabilitační ošetřovatelskou péči.

Vybavení

Naše oddělení je vybaveno výhradně nově zakoupenými moderními přístroji.