Vybavení oddělení

 

Naše oddělení je vybaveno výhradně nově zakoupenými moderními přístroji.

 

Na oddělení máme k dispozici:

 

Monitory základních životních funkcí

Monitory základních životních funkcí Spacelabs pro každého pacienta a jeden záložní a zároveň transportní monitor. Tyto přístroje umožňují sledování pacientova EKG, hladiny kyslíku v krvi (tzv. saturace krve kyslíkem), frekvence dýchání, krevního tlaku nepřímou i přímou (tzv. invazivní) metodou, centrálního žilního tlaku (má-li pacient zaveden katétr do tzv. centrální žíly) a hladiny vydechovaného oxidu uhličitého. Všechny monitorované údaje jsou současně zobrazovány na hlavní a pobočné centrále, což umožňuje ošetřujícímu personálu nepřetržitou kontrolu stavu jednotlivých pacientů. Kromě uvedené monitorace jsou pacienti neustále sledováni průmyslovou kamerou, jejíž obraz se promítá na centrálním monitoru na sesterně. Umožňuje se tím předcházet v co největší míře případným nežádoucím událostem, jako je například pád z lůžka, snaha o sebepoškození pacienta atp.

 

 

Ventilátory pro umělou plicní ventilaci Viasys Vela Comprehensive

Tyto přístroje umožňují zajistit dýchání pacientům, kteří z nejrůznějších důvodů nejsou schopni dostatečně účinně dýchat sami bez zevní podpory. Umožňují jak plné převzetí dýchání, tak jeho částečnou podporu a postupné odvykání pacienta od této podpory.

 

 

Transportní ventilátor

Tento ventilátor umožňuje podle potřeby převážet pacienty závislé na umělé plicní ventilaci, ať se již jedná o koupání v koupelně na speciálním lůžku, nebo o převoz na nutná vyšetření či ošetření mimo prostory oddělení.

 

 

Tepelné nebulizátory Fisher & Paykel Elton

Tyto přístroje umožňují pacientovi přívod ohřátého a zvlhčeného kyslíku, což je nesmírně důležité především ve fázích odvykání od ventilátoru a následné spontánní ventilace.

 

 

Infúzní pumpy BBraun

Infúzní pumpy BBraun umožňují nepřetržité a přesné podávání lékařem stanoveného množství jednotlivých infúzí do krevního oběhu pacienta.

 

 

Lineární dávkovače BBraun

Lineární dávkovače BBraun umožňují velmi přesné a nepřetržité podávání naředěných léků, opět přímo do krevního oběhu pacienta.

 

 

Elektrická lůžka Linet Eleganza Smart

Tato lůžka umožňují všestrannou manipulaci s ležícím pacientem přesně podle potřeb jak pacienta, tak i ošetřujícího personálu.

 

 

Aktivní antidekubitní matrace Linet ProDerm 1 Plus

Tyto matrace umožňují co nejpohodlnější pobyt pacientů na lůžku a současně se díky speciální konstrukci snaží v maximální možné míře předcházet vzniku proleženin. Pokud již dojde ke vzniku proleženin, matrace výrazně zjednodušují jejich další léčbu.

 

 

Bronchoskop Pentax

Tento přístroj umožňuje vyšetření dýchacích cest pod přímou kontrolou zrakem ošetřujícího lékaře. Současně umožňuje, kromě odběru vzorků, cílené a šetrné odsátí sekretu, který případně stagnuje v dýchacích cestách pacienta.

 

 

MOTOmed

Tento motorem podporovaný přístroj je určen pacientům dlouhodobě připoutaným na lůžko.
Slouží dennímu pasivnímu, asistovanému a aktivnímu pohybovému tréninku na lůžku nebo na lehátku.  Dá se bez námahy dopravit k lůžku, bezpečně upevnit a optimálně nastavovat – pacient nemusí být přemisťován. Přístroj je vhodný pro opětovné vytváření pohybových schopností, k prevenci výskytu kontraktur, proleženin a trombóz.

MOTOmed také napomáhá:

 • udržovat pohyblivost
 • zmírnit poškození vyvolaná nedostatkem pohybu
 • redukovat (omezit) křeče
 • mobilizovat zbytkové síly svalů
 • podpořit chůzi
 • přispívat k dobrému pocitu a k samostatnosti

 

 

Všechny pokoje jsou vybaveny televizemi, které umožňují sledování všech volně šířených TV programů.    

 

 

Analyzátor krve

RADIOMETER ABL90 FLEX – plně automatický kombinovaný acidobazický analyzátor nejnovější generace s řadou unikátních patentovaných řešení

 

Měřené parametry: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, O2SAT, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, glukóza, laktát, bilirubin

 

Vypočítávané parametry: pAtm, O2Ct, HCO3-(act), HCO3-(std), TCO2, BE, SBE, AaDO2, RI a dalších cca 30 parametrů uživatelsky nastavitelných.

 

Nová patentovaná technologie mikrosenzorů.

 

 1. Bezúdržbový reagenční systém.
 1. Integrovaný oximeter pro stanovení tHb, dyshemoglobinů, sO2% a bilirubinu, unikátní konstrukce využívající optický systém s diode-array detekcí při 128 vlnových délkách pro měření spojitých spekter, který umožňuje velmi přesné měření bez interferencí fetálního Hb, bilirubinu, intralipidů a sulfhemoglobinu apod.
 1. Nejrychlejší analyzátor na trhu – analýza trvá pouze 35 sekund. Automatická aspirace vzorku z kapiláry nebo stříkačky.

 

 1. Intuitivní ovládací software vč. diagnostiky, on-line nápověda, velmi snadná obsluha,  vhodná zvlášť pro POCT.
 1. Analyzátor je malý, lehký a přenosný. Vzhledem k zabudovaným akumulátorům je možné jej snadno přenášet nebo převážet z místa na místo a pracuje též několik desítek minut i při výpadku proudu.

 

 1. Automatická inteligentní kontrola jakosti, kontrola veškerých parametrů na třech koncentračních hladinách, kontrola linearity kalibrace a pravidelná elektronická kontrola celého systému ve 30 minutových intervalech. Detekce stavu reagencií, senzorů a hladiny odpadu.
 1.  
 2. Integrovaná čtečka čárového kódu pro načítání veškerých alfanumerických údajů (ID pacienta, ID operátora, výměny spotřebního materiálu apod.)

 

 1. Automatické promíchání vzorku před analýzou ve vestavěném zařízení snižuje pravděpodobnost nehomogenity vzorku a tím riziko ucpání nebo nesprávných výsledků.

 

 

 

 

Charekteristika zařízení

Na oddělení následné intenzivní péče (NIP) jsou přijímáni pacienti po kritickém onemocnění či úrazu, jejichž stav je již víceméně stabilní, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji podporu dýchání. Pacient jsou přijímáni ze všech typů oddělení intenzivní i resuscitační péče.

Poskytovaná péče

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Současně s uvedenou intenzivní péčí poskytujeme i péči podpůrnou - denně prováděnou kvalitní fyzioterapii a rehabilitační ošetřovatelskou péči.

Vybavení

Naše oddělení je vybaveno výhradně nově zakoupenými moderními přístroji.